Orgaan- en weefseldonatie

Donatiegesprek

Per 1 juli 2020 is iedere Nederlands ingezetene geregistreerd in het Donorregister met uitzondering van:

  • kinderen tot 18 jaar
  • jongeren die recent 18 jaar zijn geworden en hun keuze nog moeten vastleggen
  • personen die korter dan 3 jaar in Nederland wonen

Deze personen staan in het Donorregister vermeld als “niet geregistreerd/blokkade”. 

Communicatietraining

Sinds jaren bestaat het trainingsprogramma Communicatie rond Donatie. De hypothese is dat wanneer artsen en andere professionals getraind worden in het voeren van een donatiegesprek, en het informeren en begeleiden van nabestaanden voorafgaand aan en tijdens een eventuele donatieprocedure, dit de kwaliteit van de donorzorg ten goede komt.

Doel van het donatiegesprek

Het doel van het gesprek is het optimaal informeren en begeleiden van familie cq. nabestaanden zodat zij weloverwogen keuzes ten aanzien van donatie kunnen maken.

Zie ook het eerder genoemde Modelprotocol onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3 en 4 voor verdere informatie

Timing

In het geval van orgaandonatie dient het gesprek voorafgaand aan het staken van de behandeling te worden gevoerd.  Er moet bij de familie duidelijkheid zijn omtrent de infauste prognose en het afgesproken beleid over staken van de behandeling

In het geval van weefseldonatie kan het donatiegesprek plaatsvinden na het overlijden van de patiënt.

Aandachtspunten bij het donatiegesprek

  • Voorafgaand aan het donatiegesprek is het Donorregister geraadpleegd.
  • De naasten/nabestaanden zijn beschikbaar (t/m 2egraad).
  • Er is een rustige ruimte beschikbaar.
  • De arts heeft tijd om het gesprek te voeren.
  • Er is, bij voorkeur, een verpleegkundige beschikbaar voor ondersteuning van de familie.
  • I.g.v. toestemming of geen bezwaar geregistreerd informeert u de naasten. De nabestaanden t/m 2e graad kunnen aannemelijk maken dat de overledene toch geen donatie had gewild. De arts kan dan beslissen of de donatie wel of niet kan doorgaan.

Bij een potentiële orgaandonor:

  • Overleg vooraf met de orgaandonatiecoördinator over geschiktheid en aandachtspunten voor het gesprek.
  • Het gesprek dient door een ervaren arts (een intensivist of fellow-intensivist, en/of een neuroloog of neurochirurg), te worden gevoerd.
  • Bespreek donatie in het algemeen, laat de details over aan de orgaandonatiecoördinator of zorg dat u volledig bent geïnformeerd door de orgaandonatiecoördinator.

Indien toestemming:

Meld de donor aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting op 071-5795795, toets 3.

In het geval van een orgaandonor kan het eventueel rechtstreeks bij de orgaandonatiecoördinator, indien hiermee al eerder contact is geweest.

Additionele training

In de regio Rotterdam wordt de training “Communicatie rond donatie” georganiseerd, bestemd voor artsen van de acute werkvelden (IC, SEH en neurologie).

Voor informatie bel: 010-7033919 tijdens kantoortijden.